תשריט בית משותף

מה זה תשריט בית משותף?

  • מבנה שיש בו יותר משתי יחידות ירשם כבית משותף!

בדירה בבית משותף  המודד מכין את תשריט רישום הבית המשותף בדר"כ לחברה הקבלנית, בבתים צמודי קרקע או בבניה עצמית היזם הוא שדואג לרישום הבית המשותף.

בקרקע של מינהל- או כפי שהיא נקראת כיום רשות מקרקעי ישראל -יש לקבל את הסכמת המינהל לרישום הבית המשותף.

איך נעשה רישום בית משותף?

לפי חוק התיכנון והבניה התשכ"ה- 1965 ישנם כללים ברורים והנחיות להכנת התשריט לרישום הבית המשותף. התשריט משקף את המבנה הבנוי על החלקה ואת החלוקה לאגפים, כניסות, קומות, מציין שטח כל דירה ואיזה הצמדות יש לדירה- קרקע, מחסן, חניה ו, גג וכו.

הדרך לחישוב שטחי הרצפה של הדירות כוללים מרפסות מקורות, ועל עורך התשריט לבדוק שהבית נמצא בגבולות החלקה.

הבסיס לרישום הבית המשותף הוא התשריט המבוסס על הנחיות של לשכת רישום המקרקעין – הטאבו שבהם נדרשים לציין זכויות מעבר, זיקות הנאה וכו.

לחברת מודדי השרון בע"מ יש ניסיון ברישום בתים משותפים עבור אדריכלים מתכננים משרדי עו"ד ויזמים ועריכת תשריטים לפרויקטים מסובכים כגון פרוייקט חצרות יפו בתל אביב , תשריטי בתים משותפים בכל הארץ וכו'.

מה כולל תשריט הבית המשותף?

לפי ההנחיות של לשכת רישום המקרקעין יש להגיש תשריט ב-3 עותקים ועליו לכלול את הפרטים הבאים:

אפרטים מזהים של החלקה: גוש/לקה שטח חלקה /כתובת נכס.

בפרטים על המבנה : 1. מספר המבנים מהם מורכב הבית, מספר הקומות בכל מבנה, סה"כ הדירות בכל מבנה, וסה"כ הדירות בבית.

ג. כמו כן יכלול התשריט פרטים על הדירות ותיאור של כל דירה – מספר קומה, שטח הדירה שטח הצמדות ככל שישנן חניה, מחסן, וכו'.

עורך התשריט ימספר את הדירות וכן יסמן באותיות את  החניות ו/או המחסנים או כל הצמדה אחרת הצמודה לדירה כדי שיזהו אותה בתשריט.

ד. כמו כן יכלול התשריט את תרשים הסביבה עליו מסומנת החלקה בקנ"מ של 1:1250

ה. בנוסף יכלול התשריט תרשים חלקה בקנ"מ של 1:250 ובה יתוחמו גבולות החלקה בצבע יש לסמן על החלקה והמבנה גבולות אורך ורוחב.

ו. אם בחלקה שי שטח שמיועד להעברה או לשימוש או לחכירה של רשות מקומית כגון עיריה או מועצה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה-1965 לצורכי דרך או שטח ציבורי פתוח יש לתחום אותו בצבע אדום ולציין מידות אורך או רוחב וסה"כ השטח תוך ציון "שטח ציבורי פתוח" או ציון אחר לפי השימוש.

ז. זיקות הנאה יש לסמן על התשריט כזכות מעבר או זכות שימוש.

ח. תרשים הדירות יערך בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון.

איך מודדים את שטח הדירות בתשריט?

בתחתית העמוד הראשון של התשריט ישנה הצהרה של עורך התשריט המפרטת את אופן עריכת החישוב של הדירות בתשריט
בנוסח הבא:

"אני הח"מ ____ מאשר כי תשריט זה נערך על ידי והוא משקף נאמנה את הבית ואת דירותיו ברחוב_____ מספר_____ עיר______ חלקה /דף ____ גוש/ספר____ כפי שהוא בנוי וקיים כיום וכן הסימונים בצבעים על התשריט נעשו על ידי.

אני מאשר כי שטחי הרצפה של דירות כוללים מרפסות מקורות, מחיצות פנימיות של הדירות ואינם כוללים גזוזטראות (מרפסות שאינן מקורות) קירות חיצוניים וקירות בין דירה לדירה.

כמו כן אני מאשר שהבית אינו חורג מגבולות החלקה

__________            ___________                          ________

תאריך                 חתימת עורך התשריט           כתובת

________                                 ________

תואר                                    מספר רשיון

מה תוקף התשריט?

1.תוקף התשריט הוא למשך 6 חודשים מיום שחתם עליו עורך התשריט.

2.במידה ועברו 6 חודשים והבית  המשותף לא נרשם יש לחדש את חתימת עורך התשריט על ההצהרה הנ"ל.

3.במידה ויש למפקח על רישום מקרקעין בטאבו יש  יסוד להאמין כי נערכו שינויים במבנה לפני חלוף 6 החודשים בהם התשריט בתוקף ניתן לדרוש עדכון חתימת עורך התשריט גם לפני כן.

לפרטים נוספים חייגו: 077-6707358.

או צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.