מילון מונחים – מודד מוסמך, מפות טופוגרפיות

"מודד" – מודד כהגדרתו בתקנות המודדים (מדידה ומיפוי)התשנ"ח -1998 הוא מודד ממשלתי או מודד שבידיו רשיון תקף לפי תקנות המודדים מקצוע המדידה התשמ"ב-1982 ,כלומר מודד לפי החוק הוא בעצם מודד שהוסמך באמצעות רשיון תקף לעסוק במדידות ומבצע מדידה לפי שיטות שנקבעו המרכז למיפוי ישראל

"מדידה" – כהגדרתה בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) התשנ"ח-1998 היא מדידה של נקודות בקרה אופקית,נקודות מדידה אנכית ומדידת מקרקעין לצורך הכנה ועדכון של מפה טופוגרפית, מפה מצבית, מפת צילום, מפה לצורך הסדר זכויות קנין, תוכנית לצורכי רישום, קבלת היתרי בניה, מיפוי כללי, מפת רקע ומדידות הנדסיות על פני הקרקע או מתחתיה, וכן מדידה של מקרקעין עבור מערכות מידע גיאוגרפי או איחסונן במאגרי מידע.

במשך השנים , מהתקופה שלפני הספירה, מתקופת התנ"ך, העת העתיקה ודרך התפתחות ההסטוריה ועד היום התפתחו שיטות המדידה.
בעבר, בהיסטוריה, נעשה שימוש באנך, במידות הגוף כמו אמה או זרת. כיום לצורך המדידה כאשר נעזרים ברשת לווינים ובמכשירי מדידה מדויקים כדי לבצע מדידות לפי תקנות המדידה מדידה ומיפוי.

מפה טופוגרפית מצבית – השלב הראשון כשמתחילים לבנות בית ומתחילים בתהליך קבלת היתר בנייה, מזמינים מפה טופוגרפית מצבית.

  • מפה טופוגרפית מפרטת את המצב הקיים של השטח ברשת ישראל החדשה כולל נקודות GPS.
  • המפה הטופוגרפית כוללת כותרת המתארת את הגוש, החלקה אזור המדידה, שם המזמין תאריך וחותמת המודד המוסמך שערך את התכנית.
  • המפה הטופוגרפית מצבית מוגשת בקנה מידה מסוים וכזה אשר מאפשר להשוות אותה למציאות ובצורה שתכיל כמה שיותר פרטים כגון גבהים, נקודות גובה, מצב קיים בשטח, כבישים, שוחות ביוב, עצים וכדומה.
  • תוקף מפות טופוגרפיות מבחינת הרשויות הוא 6 חודשים מיום שחתם עליה המודד ולאחר מכן יש לעדכן את המדידה על סמך שינויים שחלו בשטח.

סימון קווי בנין – לאחר קבלת היתר בניה מזמינים מהמודד המוסמך את סימון גבולות המגרש, סימון מיקום הבית בתוך המגרש וסימון גובה 00. בשלב זה המודד מסמן את השטח בו יבנה הבית לפי התכנון ולפי תכנית התב"ע והיתר הבניה. סימון קווי הבנין נועד להגדיר את קווי הבניה מגבולות החלקה.

בדיקת קומת מסד – מדידה שמתבצעת לאחד בניה של יסודות הבנין מתוך מטרה לוודא שהיסודות נבנו לפי התכנית

מדידה לטופס 4 – מפה טופוגרפית מצבית: מדידה המתבצעת לאחר סיום הבניה והפיתוח כגון גדרות, חניה, מצורף למדידה אישור שנקרא טופס 4 הטופס מוגש עם סיום הבניה למהנדס הרשות המקומית ומאשר כי המבנה נבנה לפי היתר בניה וזה אחד התנאים לקבלת אישור מהרשות המקומית לחבר מים וחשמל

תוכנית לצורכי רישום  ( תצ"ר ) – תכנית שמבוססת על מפה מצבית שנועדה לצורך רישום ראשוני של קרקע (הסדר) או לצורך חלוקה מחדש של חלקה או מספר חלקות לצורך שינוי גבולות חלקה או מספר חלקות.
1. בשלב ראשון מוגשת לועדה המקומית הצעת חלוקה במתכונת של תצ"ר.
2. בשלב השני ולאחר אישור הועדה המקומית תוכנית זו מוגשת לביקורת במודד המחוזי במרכז למיפוי ישראל.

לקריאה על התהליך >>>

גרמושקה – זה תשריט שמצורף לבקשה להיתר בניה וכולל בתוכו טבלת שטחים המפורטת בנכס.

חלוקה להסכם שיתוף – הסכם שיתוף במקרקעין הינו הסכם בין שותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים ,השימוש בהם,חובות וזכויות של השותפים. בהסכם השיתוף ניתן להעניק לכל שותף חזקה ייחודית בחלק מהמקרקעין. החלוקה נועדה על מנת שכל אחד מהצדדים ידע מה השטח ששייך לו.

שימור עצים – תיקון 89 א' לחוק התכנון והבניה מכתיב התיחסות לעצים הבוגרים הנמצאים על המגרש כתנאי לקבל היתרי בניה

תמ"א 38 – תוכנית מדידה של המצב הקיים של המבנה קומות,מיפלסים, פתחים,וכל אלמנט קיים המשמש בסיס לתיכנון המבנה מחדש כדי לאשר את ביסוס המבנה והתאמתו בפני רעידת אדמה.

לפרטים נוספים חייגו: 077-6707358.

או צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.