כדי להכין תשריט פרצלציה מודד מוסמך צריך להתחשב בתוכנית בנין ערים ו אפיון של השטח כגון הפרטים מסויימים שנמצאים בשטח ורקע אנליטי של גוישם וחלקות שהם הבסיס לאיחוד או החלוקה.

יש גם משקל להפקעה ככל שישנה לטובת הרשות המקומית ומקבלת ביטוי בתוכנית הפרצלציה.

מודדי השרון